Live & Online – HD Program & Shows

Jeevan Bigyan

Everyday 6:00
हामी मानवको हरेक जीवन सँग सम्बन्धित , समस्याहरु जस्तै ग्रहदशा, राशीफल, भविष्यफल वास्तुज्ञान आदी सम्पुर्ण ज्योतिष सम्बन्धित जानकारी गराउन यो कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको छ ।
Will be ON AIR at

Similar Programs

Everyday 8:00
Every Saturday 7:00pmRepeat Every Wednesday 10:30am and 2:30pm
Monday 18:30