Presenters

Bikash Thapaliya

Sandip Chettri

Sarah Sapsanamma Rai

Shraddha Aryal