Presenters

Bikash Thapaliya

Rupesh Shrestha

Sandip Chettri

Sarah Sapsanamma Rai

Shraddha Aryal