Presenters

Bikash Thapaliya

Rupesh Shrestha

Saajana Tamang Kunwar

Sandip Chettri

Sarah Sapsanamma Rai

Shraddha Aryal